Για δώσε μια συμβουλή και γι΄αυτό, «Επιστήμονα» μου!